Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Sweek publishing – onderneming die natuurlijke personen en rechtspersonen faciliteert bij het uitgeven van boeken;
 • Schrijver – natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Sweek publishing boeken uitgeeft voor privé of zakelijke doeleinden
 • Reviewer – natuurlijk persoon of rechtspersoon die scripts van Schrijvers reviewt
 • Gebruiker – iedere bezoeker van Sweek publishing, inclusief Schrijver en Reviewer
 • Diensten – functionaliteiten en diensten die Sweek publishing aan de Gebruiker ter beschikking stelt. Dit betreft zowel gratis diensten als betaaldiensten
 • Goederen – producten die Sweek publishing aanbiedt, in hoofdzaak zijn dit boeken en e-boeken
 • Registreren – het invullen van naam, email en password om een Account bij Sweek publishing te krijgen
 • Account – geregistreerde toegang tot de website van Sweek publishing, waarbij een persoonlijk dashboard wordt aangemaakt
 • Persoonlijk Dashboard – overzicht van alle activiteiten van de Schrijver: de boeken, verkopen, financiën, website van de Schrijver, Fans en berichten van Sweek publishing
 • Profiel – persoonlijke gegevens van de Schrijver, waarvan slechts een deel openbaar is: Schrijversnaam en -foto.
 • Publiceren – het doorlopen van de zes publicatiestappen om een boek te kunnen publiceren
 • Marketing en Verkoop – verzameling acties om de verkoop van de boeken van de Schrijver te stimuleren
 • Website Schrijver – de persoonlijke website die de Schrijver van Sweek publishing krijgt met als doel te communiceren met de buitenwereld en boeken te verkopen
 • Affiliate – website die boeken van de Schrijver promoot en verkoopt via een link met Sweek publishing/website van de Schrijver
 • Shop – de webshop van Sweek publishing

Artikel 2 Identiteit van Sweek publishing
Sweek publishing
E-mail: info@mybestseller.com

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers van Sweek publishing. Voor Schrijvers en Reviewers gelden specifieke aanvullende voorwaarden.
 • 3.2 Voordat Diensten en/of Goederen bij Sweek publishing worden afgenomen, wordt Gebruiker door Sweek publishing op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden.
 • 3.3 Schrijvers dienen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voordat zij een boek via Sweek publishing kunnen publiceren.
 • 3.4 Gebruikers kunnen de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment inzien op de website van Sweek publishing.

Artikel 4 Diensten van Sweek publishing

 • 4.1 Algemeen – Sweek publishing is een online uitgeverij die Schrijvers in staat stelt kosteloos boeken uit te geven. Sweek publishing ondersteunt Schrijvers bij het publiceren van boeken én bij de marketing en verkoop van boeken. Gebruikers kunnen boeken kopen bij Sweek publishing via de shop of via de website van de Schrijver. De boeken worden bij het door Gebruiker aangegeven adres afgeleverd.
 • 4.2 Publiceren – om een boek te kunnen publiceren doorloopt de Schrijver de zes publicatiestappen van Sweek publishing:
 • 4.3 Marketing en Verkoop – Sweek publishing biedt de Schrijver een reeks aan promotie- activiteiten.
 • 4.4 Persoonlijk Dashboard – webpagina met een overzicht van alle activiteiten van de Schrijver.
 • 4.5 Shop – Sweek publishing heeft een webshop waarin alle boeken van Schrijvers worden opgenomen en die te koop zijn voor Gebruikers. Boeken die privé zijn gepubliceerd worden niet opgenomen in de shop van Sweek publishing. Boeken die door Gebruiker zijn gekocht worden afgeleverd bij het door Gebruiker opgegeven adres.
 • 4.6 Overige diensten – diensten die door Sweek publishing ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd en niet specifiek in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Specifieke Voorwaarden voor de Schrijver

 • 5.1 De Schrijver dient een account bij Sweek publishing te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.
 • 5.2 De Schrijver zal zich in het boek niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Schrijver zal geen plagiaat plegen in het boek.
 • 5.3 De Schrijver zal de (community) functionaliteiten van Sweek publishing niet misbruiken in de zin van het plaatsen van negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten. Sweek publishing heeft het recht om in voorkomend geval het account van de Schrijver op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen.
 • 5.4 De Schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van het boek. Sweek publishing faciliteert het uitgeven van het boek. In het geval van een (juridische) procedure of andersoortige aantijging tegen de Schrijver en/of het boek, dient de Schrijver daar actie op te ondernemen en de verantwoordelijkheid te dragen. De Schrijver zal Sweek publishing hiervoor niet aansprakelijk stellen. De Schrijver vrijwaart Sweek publishing van iedere aanspraak van derden in dit kader en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief juridische kosten, die Sweek publishing dientengevolge lijdt.
 • 5.5 De schrijver zal Sweek publishing niet verantwoordelijk stellen voor het niet goed functioneren van de door Sweek publishing aangeboden diensten. De Schrijver zal Sweek publishing niet aansprakelijk stellen of – in welke zin dan ook – juridische stappen ondernemen tegen Sweek publishing.
 • 5.6 De Schrijver zal geen boek bij Sweek publishing publiceren wanneer de Schrijver niet volledig over de uitgeefrechten beschikt, bijvoorbeeld doordat de uitgeefrechten reeds bij een derde partij zijn ondergebracht. Mocht de Schrijver dit onverhoopt toch doen dan vrijwaart de Schrijver Sweek publishing voor iedere consequentie die dit kan hebben en draagt de Schrijver de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende zaken.
 • 5.7 Bij door de Schrijver ondervonden gebreken in de door Sweek publishing aangeboden functionaliteiten zal de Schrijver Sweek publishing terstond hierover informeren via de contact-functionaliteit.
 • 5.8 De Schrijver geeft Sweek publishing toestemming om het boek, eventueel met begeleidende informatie over de Schrijver, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Sweek publishing kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell-a-friend functies en samenwerkingen met zakelijke partners van Sweek publishing.
 • 5.9 Het is de Schrijver vanzelfsprekend toegestaan om te verwijzen naar het feit dat het boek van de Schrijver via Sweek publishing te koop is, mits hij daarbij de reputatie van Sweek publishing niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom) rechten van Sweek publishing.
 • 5.10 Sweek publishing heeft het recht het account van de Schrijver op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen indien de Schrijver niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Sweek publishing is hierover geen verantwoording schuldig aan de Schrijver en de Schrijver zal Sweek publishing niet aansprakelijk stellen voor welke directe en/of indirecte schade dan ook.

Artikel 6 Auteursrechten, Uitgeefrechten en Intellectueel Eigendom

 • 6.1 De Auteursrechten berusten te allen tijde bij de Schrijver zelf. Dit is wettelijk zo geregeld.
 • 6.2 Sweek publishing heeft het recht om boeken (en e-books) van Schrijver te reproduceren en verkopen zolang de Schrijver actief is bij Sweek publishing en/of zolang het boek van de Schrijver in publicatie staat bij Sweek publishing.
 • 6.3 De Schrijver kan ieder gewenst moment besluiten te vertrekken bij Sweek publishing en daarmee de uitgeefrechten weer in eigen hand nemen. De Schrijver is er zelf verantwoordelijk voor om dan het boek uit publicatie te halen. Zolang dit niet is gebeurd, is Sweek publishing gerechtigd het boek te verkopen via de website van de Schrijver en via de shop van Sweek publishing.
 • 6.4 De website van Sweek publishing, de functionaliteit van de website en de inhoud van de website (met uitzondering van de scripts en boeken) zijn intellectueel eigendom van Sweek publishing en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is Gebruikers niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, openbaar te maken of voor andere dan in de Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sweek publishing.

Artikel 7 Specifieke Voorwaarden voor de Reviewer

 • 7.1 De Reviewer dient een account bij Sweek publishing te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.
 • 7.2 De Reviewer maakt afspraken met de Schrijver over de wijze van reviewen, de aandachtsgebieden van de review en de tijd waarbinnen het script wordt gereviewed.
 • 7.3 De Reviewer houdt alle regels inzake de privacy van de Schrijver en het script in acht, conform de Algemene Voorwaarden van Sweek publishing en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Reviewer zal het script op geen enkele wijze aan derden laten lezen, kopiëren of voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Schrijver.
 • 7.4 De Reviewer zal geen aanspraak maken op enige royalty voortkomend uit de verkoop van het boek dat is gereviewed.
 • 7.5 De Reviewer zal de auteurs- en/of uitgeefrechten betreffende het gereviewde boek nooit claimen.
 • 7.6 De Reviewer zal zich in het te reviewen boek zich niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Reviewer zal geen plagiaat plegen bij het reviewen van het boek.
 • 7.7 Sweek publishing heeft het recht het account van de Reviewer op non-actief te zetten wanneer de Reviewer niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Sweek publishing is hierover geen verantwoording schuldig aan de Reviewer of aan de Schrijver.
 • 7.8 Sweek publishing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het werk van de Reviewer. De Reviewer zal Sweek publishing niet aansprakelijk stellen.
 • 7.9 De Reviewer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele opgetreden schade, bijvoorbeeld aan de kant van de Schrijver, indien de Reviewer niet handelt conform de Algemene Voorwaarden in het algemeen en de Specifieke Voorwaarden voor de Reviewer in het bijzonder. De Reviewer vrijwaart Sweek publishing voor eventuele aanspraken in deze.
 • 7.10 De Reviewer draagt een bescheiden percentage van de omzet, verkregen via Sweek publishing of partners van Sweek publishing af aan Sweek publishing.
 • 7.11 De bepalingen in Artikel 7 hebben zowel betrekking op de gratis review dienst van Sweek publishing als de betaalde review dienst.

Artikel 8 Aanschaf van Diensten en Goederen bij Sweek publishing

 • 8.1 Sweek publishing zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van de Diensten en Goederen. Sweek publishing werkt met betrouwbare partners, onder andere op het gebied van reviewing, opmaak, betalingen, printing en distributie.
 • 8.2 De prijzen van de Diensten en Goederen op de website en in de shop zijn inclusief BTW en zijn exclusief de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm.
 • 8.3 De prijzen van de Diensten en Goederen zijn onder voorbehoud van wijziging.
 • 8.4 De betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm. Voor alle Diensten en Goederen geldt dat deze vooraf moeten worden afgerekend.
 • 8.5 De op de site aangegeven levertijden van de Diensten en Goederen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • 8.6 Het afleveradres is het adres dat door de Gebruiker is aangegeven.
 • 8.7 Na ontvangst van de bestelling heeft de Gebruiker het recht de aankoop, zonder opgaaf van reden, binnen veertien dagen ongedaan te maken. Deze bepaling is niet van toepassing op geleverde diensten. De Gebruiker is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de Goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer dit niet het geval is, dient de Gebruiker Sweek publishing daarvan binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk in kennis te stellen via de contactfunctionaliteit van Sweek publishing. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Gebruiker geacht de goederen te hebben aanvaard.
 • 8.8 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd in het geval de Goederen onbeschadigd zijn en zijn voorzien van de oorspronkelijke verpakking. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Gebruiker.
 • 8.9 Sweek publishing heeft, in geval van overmacht, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, zonder dat Sweek publishing gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • 8.10 Wanneer de Gebruiker ontevreden is over de geleverde Diensten en/of Goederen, dan kan de Gebruiker dit kenbaar maken door contact op te nemen met Sweek publishing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 Sweek publishing heeft haar site met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid ontwikkeld. Sweek publishing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Gebruikers geplaatste inhoud op haar site. Sweek publishing spant zich in dat kader wel in om de inhoud op haar site correct (niet onrechtmatig en niet strafbaar en conform de normen en waarden van Sweek publishing) te laten zijn dan wel onrechtmatige inhoud te verwijderen. Zie de artikelen 5 (specifieke Voorwaarden voor de Schrijver) en 11 (Notice & Take Down).
 • 9.2 Wanneer Gebruikers zich registreren bij Sweek publishing en een account krijgen, dienen ze gegevens in te voeren. Sweek publishing is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens, die verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker.
 • 9.3 Sweek publishing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website van Sweek publishing.
 • 9.4 Sweek publishing is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade bij Gebruiker in het kader van uit te geven en/of uitgegeven boeken via Sweek publishing.

Artikel 10 Privacy van persoonlijke gegevens

 • 10.1 Sweek publishing verwerkt persoonlijke gegevens als gevolg van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt.
 • 10.2 Sweek publishing kent een Privacy Statement waarin wordt beschreven hoe Sweek publishing omgaat met de persoonlijke gegevens. Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 Notice & Take Down

 • 11.1 Sweek publishing volgt de internationale gedragscode Notice-and-Take-Down (NTD).
 • 11.2 Iedere Gebruiker is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van Sweek publishing, met het verzoek om deze inhoud van de website van Sweek publishing te verwijderen.
 • 11.3 De Gebruiker dient bij de melding Sweek publishing volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens:
  • Contactgegevens van de Gebruiker
  • Gegevens die Sweek publishing nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL)
  • Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door Sweek publishing gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud.
 • 11.4 Sweek publishing beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Gebruiker. Afhankelijk van een eerste quick scan van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben:
  • Sweek publishing neemt contact op met de Schrijver en komt er met de Schrijver uit. Sweek publishing informeert de Gebruiker.
  • Sweek publishing verzoekt de Schrijver contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. Sweek publishing zal als bemiddelaar optreden.
  • Sweek publishing verwijdert de publicatie wanneer gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Schrijver en de Gebruiker.
  • Sweek publishing onderneemt geen actie, de Gebruiker wordt daarover geïnformeerd.
 • 11.5 Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor Sweek publishingverifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 12.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere Gebruiker van de software en diensten van Sweek publishing. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden kan een email worden gestuurd naar: info@mybestseller.com
 • 12.2 Sweek publishing kan eenzijdig de Algemene Voorwaarden aanpassen. Sweek publishing toont op haar site altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.
 • 12.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 • 12.4 Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en Sweek publishingworden eerst in alle redelijkheid tussen Gebruiker en Sweek publishing besproken met het doel het geschil op te lossen. Onoplosbare geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Rotterdam, 20 september 2012

Menu